Anti-slaveri Uttalande

UTTALANDE OM BEKÄMPNING AV SLAVERI OCH MÄNNISKOHANDEL

6 april 2021

Petainer har en nolltolerans mot modernt slaveri både inom koncernen och i leverantörskedjan.

Petainer är ett globalt företag och upprätthåller därför relationer med många leverantörer i en rad olika länder. Relationerna med koncernens största leverantörer hanteras centralt, medan andra leverantörer hanteras av upphandlingsteam lokalt.

Koncernen har en policy mot slaveri och människohandel som har utfärdats till alla medlemmar i den högsta ledningen samt till de anställda som ansvarar för urval och hantering av leverantörer. I policyn fastställs koncernens nolltoleransstrategi för modernt slaveri och de åtgärder som ska vidtas för att hantera efterlevnaden internt och i leveranskedjan. Dessutom fastställs i policyn ansvaret för att fastställa och genomföra policyn samt hur man rapporterar misstänkta överträdelser och vilka åtgärder som ska vidtas om de bekräftas.

Alla viktiga leverantörer till koncernen måste fylla i en checklista "Know Your Supplier", som innehåller en bekräftelse på att de följer vissa uttalanden om frågor som rör slaveri och människohandel. Petainer arbetar inte med leverantörer som inte följer dessa uttalanden.

En riskbedömning görs regelbundet med avseende på koncernens leverantörsbas för att identifiera leverantörer som kan vara mer utsatta för risk för bristande efterlevnad än andra. I de fall där en högre risk identifieras begärs ytterligare information från leverantören och en revision kan genomföras.

Petainer känner inte till några fall av faktiska eller misstänkta överträdelser av bestämmelser mot slaveri och människohandel internt eller i leverantörskedjan.

Personer som vill ta upp frågor om modernt slaveri i samband med koncernen eller dess leverantörskedja uppmanas att skriva konfidentiellt till koncernens ekonomichef (antingen via e-post till compliance@petainer.com eller till det registrerade kontoret).

Vi har åtagit oss att bekämpa modernt slaveri i alla dess former och förebygga det där vi kan. Vi kräver samma förhållningssätt av dem som arbetar med oss och förväntar oss det av alla som vi har affärsförbindelser med.

Hugh Ross Koncernchef 6 april 2021

Petainer UK Holdings Limited

Capital Tower, 91 Waterloo Rd, London, SE1 8RT

E: enquiries@petainer.com W: www.petainer.com                                                                  Registreringsnummer 7047255. Moms nr GB241645910