Gedragscode en anti-slavernijverklaring

Gedragscode

06 juni 2022

De Petainer Groep zet zich in voor een ethische bedrijfsvoering en om een positieve bijdrage te leveren aan de
milieu en de maatschappij in het algemeen. Het is onze ambitie om nauw samen te werken met onze leveranciers om het allerbeste te verkrijgen.
hoogste standaard van deze praktijken.

Deze gedragscode is gebaseerd op de algemene beginselen, zoals de UN Guiding Principles for Business and
Mensenrechtenverdragen, UN Global Compact en Internationale Arbeidsorganisatie, de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en de Beginselen inzake de rechten van het kind en het bedrijfsleven.

Behalve aan de eisen van deze Code, moeten allen voldoen aan de nationale wetten en voorschriften zoals
alsmede andere toepasselijke normen en alle andere relevante wettelijke voorschriften, afhankelijk van welke meer
streng.

De Petainer Groep houdt zich aan de principes van deze Code en het maakt niet uit waar u werkt of wat u doet voor de
Bedrijf, u hebt de verantwoordelijkheid om uw gezond verstand te gebruiken en deze code te volgen.

De gedragscode van Petainer is van toepassing op alle leveranciers, aannemers, consulenten en andere leveranciers van diensten of
goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de Leveranciers om ervoor te zorgen dat deze Code wordt nageleefd door hun Werknemers, Leveranciers
Keten en andere partijen die namens hen optreden.

Mensenrechten

De Petainer Groep houdt zich aan alle internationale principes, conventies en verklaringen van de rechten van de mens. Gelijk
rechten en kansen worden bevorderd binnen het bedrijf.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij:

 • zich niet inlaten met of steun verlenen aan discriminatie op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, kaste, nationale/sociale afkomst, eigendom, geboorte, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, gezinsverantwoordelijkheden, leeftijd, en handicap of andere onderscheidende kenmerken bij aanwerving en tewerkstelling.
 • Respecteer het recht van de werknemers op privacy en integriteit.

Arbeidsomstandigheden

Eerlijke arbeidsomstandigheden samen met een veilige werkomgeving zijn een topprioriteit binnen de Petainer Groep.
Dit is ongeacht de positie of status binnen de organisatie. Systematisch werken aan gezondheid en veiligheid is een natuurlijk
deel van onze dagelijkse activiteiten. De prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk worden voortdurend geëvalueerd en verbeterd
om letsels en ziekten op de werkplek te voorkomen, zowel lichamelijke als geestelijke. Interne en externe middelen zijn
beschikbaar om ervoor te zorgen dat dit wordt bereikt.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij:

 • Ervoor zorgen dat alle werknemers het recht hebben om vakbonden of andere verenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten om collectief te onderhandelen.
 • Zorg ervoor dat alle Werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben.
 • Zorg ervoor dat de werknemers ten minste het wettelijk minimumloon en de uitkeringen ontvangen, en dat zij voor alle gewerkte uren gecompenseerd worden. Werknemers mogen niet verplicht worden om regelmatig meer dan 60 uur per week te werken, inclusief overwerk.
 • Ervoor zorgen dat alle Werknemers betaald verlof krijgen, ouderschapsverlof en ziekteverlof indien nodig.
 • Geen betrokkenheid hebben bij, of voordeel halen uit, enige vorm van kinderarbeid.
 • Geen enkele vorm van dwangarbeid, met inbegrip van schuldarbeid, noch het gebruik van gevangenissen, illegale arbeid of verplichte overeenkomsten hebben.
 • De inhouding op het loon geschiedt volgens de wet en/of de collectieve overeenkomsten en mag nooit als tuchtmaatregel worden gebruikt.
 • Zorg voor een adequaat gezondheids- en veiligheidsbeleid om de intentie en de richtsnoeren aan te geven om beslissingen te sturen en doelstellingen te bereiken.
 • De werknemers krijgen de nodige beschermingsmiddelen en veiligheidsuitrusting om hun taken veilig uit te voeren.
 • Alle uitrusting moet worden onderhouden, gebruikt en waar nodig gratis ter beschikking worden gesteld. De werkplek wordt onderhouden om de werknemers tegen werkgerelateerde gevaren te beschermen en goede arbeidsomstandigheden te garanderen.
 • Incidenten en ongevallen worden gemeld en geëvalueerd, waarna de nodige maatregelen worden genomen.

Bedrijfsethiek

De Petainer Groep wil een bedrijf ontwikkelen dat gericht is op innovatie en duurzame
ontwikkeling. Ethisch en duurzaam zakendoen is van fundamenteel belang voor onze
strategie. De Petainer Groep heeft een reputatie van integriteit in zijn zakelijke activiteiten, die centraal staat in onze
relaties met Klanten, Werknemers, Leveranciers en plaatselijke gemeenschappen.

Wij streven ernaar de hoogste normen van ethisch gedrag en bedrijfsverantwoordelijkheid te handhaven.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij:

 • Nultolerantie hebben ten aanzien van omkoperij en corruptie in zijn wereldwijde zakelijke activiteiten, zowel in de openbare als in de particuliere sector.
 • Doe zaken op een ethische manier.

Milieu

Duurzaamheid is een hoeksteen van onze strategie voor de toekomstige groei van ons bedrijf en onze langetermijnvisie.
Wij zetten ons in voor de beginselen van duurzame ontwikkeling en streven ernaar leveranciers aan te moedigen en met hen samen te werken
die dezelfde principes aanhangen als wij. Om echt duurzaam te zijn, moet onze verpakking een meerwaarde bieden,
veilig en beveiligd en economisch doeltreffend. Idealiter zou het niet alleen aan de behoeften van de consument moeten voldoen, maar ook in staat moeten zijn
om hergebruikt en gerecycleerd te worden.

De basis van ons milieuwerk is de ambitie om het milieu te beschermen door gebruik te maken van hernieuwbare
hulpbronnen in zo gesloten mogelijke circuits, waarbij het gebruik van milieuverontreinigende stoffen wordt vermeden, zodat
besmetting.

De dochterondernemingen van de Petainer Groep hebben een Milieubeheersysteem ingevoerd op basis van een
internationale norm - ISO 14001.

In de strijd tegen de klimaatverandering wil Petainer streven naar koolstofneutraliteit. Wij houden ons bezig met
koolstofcompensatieprojecten samen met externe partners. Compensatie van koolstofemissies, naast
vermijding en vermindering, is een belangrijke stap op weg naar koolstofneutraliteit.  
Wij moedigen onze leveranciers aan om zelf dergelijke projecten op te zetten.

De Petainer Groep streeft ernaar de negatieve milieueffecten van zijn activiteiten, producten en diensten tot een minimum te beperken
door een proactieve aanpak en een verantwoord beheer van zijn milieu-impact als volgt:
Innovatie; duurzame producten ontwikkelen door ontwerp en materiaalkeuze. De producten moeten veilig zijn, zorgen voor
waarde en economisch doeltreffend zijn. Voortdurend mogelijkheden onderzoeken en beoordelen om moderne
technologieën en nieuwe apparatuur die kosteneffectieve verbeteringen zullen geven aan activiteiten die een effect hebben
over onze milieuprestaties.

Koolstofvoetafdruk; proactief werken aan de vermindering van zijn directe en indirecte koolstofvoetafdruk in de gehele
toeleveringsketen.

Afvalbeheer; bestrijdingsmiddelen, chemicaliën en ander gevaarlijk afval worden behandeld in overeenstemming met
toepasselijke wetten en voorschriften. Proactief te werk gaan om ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijk afval terechtkomt in de grond, de lucht of
water. Maatregelen uitvoeren om waterverontreiniging te voorkomen door afvalwater te voorkomen en te verminderen. Voortdurend
ernaar streven afval te verminderen door hulpbronnen te hergebruiken en te recycleren.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij:

 • Voortdurend de milieuprestaties van producten en diensten verbeteren.
 • Handhaven van doeltreffende beleidslijnen, processen en procedures om hun milieu-impact te beheren en hun bedrijf op een duurzame manier te exploiteren.

VERKLARING TEGEN SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

6 april 2021

Petainer hanteert een nultolerantiebenadering ten aanzien van moderne slavernij, zowel binnen de Groep als binnen zijn toeleveringsketen.

Petainer is een wereldwijd bedrijf en onderhoudt als zodanig relaties met talrijke leveranciers in een reeks landen. De relaties met de grootste leveranciers van de Groep worden centraal beheerd, terwijl andere leveranciers door aankoopteams ter plaatse beheerd worden.

De Groep heeft een beleid tegen slavernij en mensenhandel, dat aan alle leden van het hogere managementteam en aan de werknemers die verantwoordelijk zijn voor de selectie en het beheer van leveranciers is uitgereikt. In het beleid wordt de nultolerantieaanpak van de Groep ten aanzien van moderne slavernij uiteengezet, en de stappen die genomen moeten worden om de naleving intern en in de toeleveringsketen te beheren. Bovendien worden in het beleid de verantwoordelijkheden voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid uiteengezet, evenals hoe vermoedelijke overtredingen gemeld moeten worden en welke maatregelen genomen moeten worden als die bevestigd worden.

Alle belangrijke leveranciers van de Groep moeten een controlelijst "Ken uw leverancier" invullen, die een bevestiging bevat dat zij bepaalde verklaringen in verband met anti-slavernij en mensenhandel naleven. Petainer werkt niet met leveranciers die zich niet aan deze verklaringen houden.

Er wordt periodiek een risico-evaluatie uitgevoerd met betrekking tot het leveranciersbestand van de Groep om leveranciers te identificeren die meer risico lopen op niet-naleving dan andere. In gevallen waarin een hoger risico wordt vastgesteld, wordt de leverancier om nadere informatie verzocht en kan een audit worden uitgevoerd.

Petainer is niet op de hoogte van feitelijke of vermoede overtredingen van de Anti-Slavernij en Mensenhandel voorschriften intern of in zijn toeleveringsketen.

Iedereen die een bezorgdheid over moderne slavernij in verband met de Groep of zijn toeleveringsketen ter sprake wil brengen, wordt aangemoedigd in vertrouwen te schrijven naar de financieel controleur van de Groep (ofwel via e-mail naar compliance@petainer.com of aan de maatschappelijke zetel).

Wij verbinden ons ertoe elke vorm van moderne slavernij te bestrijden en te voorkomen waar wij maar kunnen. Wij eisen dezelfde aanpak van degenen die met ons werken en verwachten die ook van al degenen met wie wij zaken doen.

Hugh Ross Groep CEO 6 april 2021

Petainer UK Holdings Limited

Capital Tower, Waterloo Rd 91, Londen, SE1 8RT

E: enquiries@petainer.com W: www.petainer.com                                                                  Reg.nr. 7047255. BTW-nr. GB241645910